Publikacijos

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS

1. Krivka, Egidijus. Viešojo intereso apsauga naujajame Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse // Jurisprudencija. 2003. T. 37(29).

2. Krivka, Egidijus. Grupės ieškinio problemos Lietuvos civilinio proceso teisėje // Jurisprudencija. 2004. T. 52(44).

3. Krivka, Egidijus. Res judicata principo įgyvendinimo grupės ieškinių procese problemos // Jurisprudencija. 2004. T. 53(45).

4. Krivka, Egidijus. Išvestinio akcininkų ieškinio institutas Lietuvos teisės sistemoje // Jurisprudencija. 2006. T. 4(82).

5. Krivka, Egidijus. Grupių teisių ir teisėtų interesų teisminės gynybos problemos civiliniame procese // Teisė į teisminę gynybą ir jos realizavimo praktiniai aspektai. – Vilnius, 2006.

6. Krivka, Egidijus. Grupės ieškinys – veiksminga teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo priemonė // Jurisprudencija. 2007. T. 4(94).

7. Krivka, Egidijus. Intereso problema civilinio proceso teisėje // Jurisprudencija. 2007. T. 5(95).

8. Krivka, Egidijus. Viešojo intereso problema civilinio proceso teisėje // Jurisprudencija. 2007. T. 10(100).

9. Krivka, Egidijus. Viešojo intereso gynimo civiliniame procese reglamentavimo problemos // Jurisprudencija. 2008. T. 2(104).

10. Krivka, Egidijus. Group action for the protection of the public interest in Lithuania // Jurisprudencija. 2008. T. 7(109).

11. Krivka, Egidijus. Group Action for the Protection of the Public Interest and Improvement of Its Legislative Regulation in Lithuania // Šiuolaikinės civilinio proceso teisės paskirtis. Vilnius : Registrų centras, 2008.

12. Krivka, Egidijus. Kolektyvinio ieškinio įtvirtinimas teisės aktuose // Vartotojų teisių apsaugos Europos Sąjungoje teisiniai aspektai. Legal Aspects of Consumer Protection in the European Union. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011.

13. Krivka, Egidijus. Public Interest in the Matters of the Restitution of Property Rights in the Lithuanian Case Law // Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. 2013, Vol. 4, No. 2.

14. Krivka, Egidijus. Viešojo intereso gynimas grupės ieškiniu: iššūkiai ir galimybės // Teisės problemos. 2015. Nr. 1 (87).

METODINĖS PRIEMONĖS

15. Krivka, Egidijus. Civilinio proceso inscenizacija. Metodinė mokymo priemonė. – Vilnius: Žaltvykslė, 2007. ISBN 978-9986-06-258-5

16. Krivka, Egidijus; Stauskienė, Egidija; Terebeiza, Žilvinas; Žalėnienė, Inga. Nuotolinių studijų modulio „Civilinio proceso teisė” mokomoji medžiaga. – Vilnius, 2007 // http://moodle.mruni.eu/

MONOGRAFIJOS

17. Krivka, Egidijus. Viešojo intereso gynimas civiliniame procese. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2009. ISBN 978-9955-19-126-1

18. Beliūnienė L., Burnytė M., Kavoliūnaitė-Ragauskienė E., Krivka E., Lankauskas M., Latvelė R., Matulionytė R. Viešojo intereso atpažinimo problema Lietuvos teisėje: kriterijai ir prioritetai. Monografija. – Vilnius : Eugrimas, 2015. ISBN 978-609-437-288-9. Monografijos tekstas

MONOGRAFIJŲ VERTIMAI

19. Viešasis administravimas ir privatūs asmenys: viešojo administravimo subjektų ir privačių asmenų santykius reglamentuojantys administracinės teisės principai (The administration and you: principles of administrative law concerning the relations between administrative authorities and private persons) / mokslinis redaktorius Virgilijus Valančius; vertė Goda Ambrasaitė, Vaidotas Balynas, Egidijus Krivka. – Vilnius: Justitia, 2004. ISBN 9955-616-06-7

PROGRAMOS

20. Viešosios nuosavybės teisės įgyvendinimo dalyko programa (patvirtinta Lietuvos teisės universiteto Teisės fakulteto tarybos 2002-03-07 nutarimu Nr. 16).

21. Viešojo intereso apsaugos civiliniame procese dalyko programa (patvirtinta Lietuvos teisės universiteto Teisės fakulteto tarybos 2002-06-05 nutarimu Nr. 29).