Conference Presentations

1. Krivka, Egidijus. Viešojo intereso apsauga naujajame Civilinio proceso kodekse [Protection of the Public Interest in the New Code of Civil Procedure] // Mokslinė praktinė konferencija „Naujasis Civilinio proceso kodeksas – pasirengimas taikyti” [Scientific - Practical Conference "New Code of Civil Procedure - Preparation to Apply"]. Vilnius, Lietuvos teisės universitetas, 2002 m. lapkričio 22 d.

2. Krivka, Egidijus. Grupės ieškinio problema [The Problem of Group Action] // Mokslinė praktinė konferencija „Civilinio proceso kodekso taikymo praktinės problemos” [Scientific - Practical Conference "The Practical Problems of the Application of the Code of Civil Procedure"]. Vilnius, Lietuvos teisės universitetas, 2003 m. lapkričio 28 d.

3. Krivka, Egidijus. Grupių teisių ir teisėtų interesų teisminės gynybos problemos civiliniame procese [Problems of Judicial Protection of the Groups' Rights and Legitimate Interest in the Civil Procedure] // Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Teisė į teisminę gynybą ir jos realizavimo praktiniai aspektai” [International Scientific - Practical Conference "Right to Judicial Protection and Practical Aspects of Its Realization"]. Vilnius, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2006 m. rugsėjo 14-15 d.

4. Krivka, Egidijus. Viešojo intereso gynimo teisinio reglamentavimo tobulinimas [Development of Regulation of Defence of Public Interest] // Mokslinė praktinė konferencija – diskusija „Civilinių teisių gynimo būdai ir procesinės formos” [Scientific - Practical Conference - Discussion "Means and Procedural Forms of Defence of Civil Rights"]. Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2007 m. lapkričio 30 d.

5. Krivka, Egidijus. Viešojo intereso gynimas Lietuvoje. Teisinis reglamentavimas: pasiekimai ir problemos [Protection of Public Interests in Lithuania. Legal Regulation: Achievements and Problems] // Mokslinė praktinė konferencija „Teisinės galimybės sprendžiant vartotojų ginčus Lietuvoje” [Scientific - Practical Conference "Access to Justice in Litigation on Consumer Matters in Lithuania"]. Vilnius, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2008 m. kovo 21 d.

6. Krivka, Egidijus. Group Action for the Protection of the Public Interest and Improvement of Its Legislative Regulation in Lithuania // Mokslinė praktinė konferencija „Šiuolaikinės civilinio proceso teisės paskirtis” [International Scientific - Practical Conference "Purpose of Modern Civil Procedural Law"]. Vilnius, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2008 m. birželio 5-6 d.

7. Krivka, Egidijus. Kolektyvinio ieškinio įtvirtinimas teisės aktuose [Incorporation of Collective Action in Legislation] // Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Vartotojų teisių apsaugos teisiniai aspektai Europos Sąjungoje“ [International Scientific - Practical Conference "Legal Aspects of Consumer Protection in the European Union"]. Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2010 m. spalio 14-15 d.

8. Krivka, Egidijus. Viešojo intereso gynimas grupės ieškiniu: iššūkiai ir galimybės [Group Action for the Protection of Public Interest: Challenges and Opportunities] // Tarptautinė konferencija „Viešasis interesas versus teisėti lūkesčiai“ [International Conference "Public Interest versus Legal Expectations"]. Vilnius, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2014 m. rugsėjo 12 d.

9. Krivka, Egidijus. Viešasis interesas ir nuosavybės teisių atkūrimas: interesų kolizijos, prioritetai, derinimas ir pusiausvyros paieškos [Public Interest and Property Restitution: the Collision of Interests, Priorities, Harmonization and the Search for Balance] // Mokslinė konferencija „Viešojo intereso sampratos apibrėžties beeiškant“ [In Search of the Definition of Public Interest]. Vilnius, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, 2015 m. rugsėjo 28 d.